Informacje o polityce prywatności.

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności my, wyjaśniamy, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania Optiserw ( www.optiserw.com ). Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 („ RODO ”) oraz obowiązującym lokalnym państwem członkowskim UE i/lub innymi krajowymi przepisami o ochronie danych.

Przy pierwszej wizycie na naszej Stronie poprosimy Cię o wyrażenie zgody (lub nie – to zależy od Ciebie) na używanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami niniejszego powiadomienia.

W niniejszym ogłoszeniu znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

 1. jak wykorzystujemy Twoje dane;
 2. kiedy przekazujemy Twoje dane innym;
 3. jak długo przechowujemy Twoje dane;
 4. jaka jest nasza polityka marketingowa;
 5. jakie prawa związane z danymi osobowymi posiadasz;
 6. w jaki sposób używamy plików cookie;
 7. inne kwestie, które powinieneś wziąć pod uwagę.

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub chęci skorzystania ze swoich praw przewidzianych w niniejszym zawiadomieniu, możesz przesyłać takie zapytania i prośby za pomocą środków podanych w   sekcji Kontakty .

Możesz skontaktować się z nami we wszystkich kwestiach związanych z prywatnością, wysyłając e-mail:  sprzedaz@optiserw.pl .

Ogólne zasady ochrony danych i poufności

Optiserw przetwarza wszystkie dane osobowe zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania danych:

zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty w stosunku do osoby, której dane dotyczą ( zgodność z prawem, uczciwość i przejrzystość );

gromadzić i przetwarzać dane osobowe wyłącznie w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzać dalej w sposób niezgodny z tymi celami ( ograniczenie celu );

zapewnienia, że ​​dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w jakich są przetwarzane ( minimalizacja danych );

zapewnić, że dane osobowe są dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane ( dokładność );

zapewnić, aby dane osobowe były przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane ( ograniczenie przechowywania );

przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych ( integralność i poufność )

Wszelkie informacje przetwarzane przez Optiserw

są traktowane jako ściśle poufne. Wszystkie informacje są bezpiecznie przechowywane i mają do nich dostęp wyłącznie wykwalifikowany i upoważniony personel.

 1. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Ta sekcja zawiera następujące informacje:

 • kategorie danych osobowych, które przetwarzamy;
 • w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie – źródło i szczególne kategorie tych danych;
 • cele, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe; oraz
 • podstawy prawne przetwarzania.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego?

1.1. Przetwarzamy  dane dotyczące korzystania z naszej  Strony   („ dane użytkowania ”). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowania, długość wizyty, wyświetlenia Stron i ścieżki nawigacji platformy, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu korzystanie z usług. Takie dane pozyskujemy za pomocą plików cookies i podobnych technologii. Przetwarzamy takie dane, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej Strony  i usług. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej Strony oraz dostosowywanie usług do indywidualnych interesów każdego użytkownika.

1.2. Przetwarzamy  dane konta  („ dane konta ”). Dane konta mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer telefonu i inne dane, które podajesz podczas rejestracji, a także historię zakupów. Takie dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Przetwarzamy dane konta w celu obsługi naszej Strony, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej Strony i usług oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie na Twoje żądanie kroków w celu zawarcia takiej umowy, jak również nasz uzasadniony interes, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej Strony i usług.

1.3. Przetwarzamy  informacje związane ze świadczeniem przez nas usług na naszej  Stronie („ dane transakcyjne ”). Dane transakcji mogą obejmować Twoje dane kontaktowe, dane rachunku bankowego oraz szczegóły transakcji. Dane dotyczące transakcji są przetwarzane w celu pomocy w dostarczaniu lub kupowaniu towarów i świadczenia usług oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji tych transakcji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy oraz naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie właściwego administrowania naszą Stroną.

1.4. Dysponujemy dedykowanym  procesem wykrywania oszustw  w celu wykrywania i zapobiegania wszelkim nieuczciwym transakcjom („ dane wykrywania oszustw ”). Aby zapewnić terminowe wykrywanie ryzyka i oszustw, skuteczne zapobieganie nieuczciwym transakcjom oraz usprawnienie naszego procesu wykrywania oszustw, gromadzimy i przetwarzamy różne dane dotyczące konta, dane transakcji i dane dotyczące użytkowania, co pozwala nam określić, czy działania użytkownika wykazują podejrzane zachowanie (np. czy użytkownik jest botem próbował nas oszukać w przeszłości i podobne oznaki związane z nieuczciwym zachowaniem). Nasz wewnętrzny system może generować dodatkowe informacje, takie jak unikalne identyfikatory, oprócz zebranych transakcji, konta, użytkowania lub innych danych.

1.5.  Możemy przetwarzać  informacje, które nam przekazujesz, w celu subskrybowania naszych wiadomości e-mail i biuletynów   („ dane wiadomości ”). Dane wiadomości są przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich wiadomości i biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda. Ponadto, jeśli sprzedaliśmy już towary lub świadczyliśmy dla Ciebie usługi na naszej Stronie nie wyrażasz sprzeciwu, możemy również przetwarzać dane dotyczące wiadomości na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a mianowicie dążenia do utrzymania i poprawy relacji z klientami

1.6. Możemy przetwarzać  informacje związane z wszelką komunikacją, którą do nas wysyłasz   („ dane korespondencyjne ”). Dane korespondencyjne mogą obejmować treść komunikacji oraz metadane związane z komunikacją. W przypadku komunikacji za pośrednictwem naszej Strony, Strona wygeneruje metadane związane z komunikacją prowadzoną za pomocą formularzy kontaktowych Strony. Dane korespondencyjne przetwarzane są w celu komunikacji z Państwem i prowadzenia ewidencji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą Stroną i działalnością biznesową, zapewnienie jednolitej i wysokiej jakości praktyki konsultacyjnej oraz badanie sporów między Tobą a nami.

1.7.  Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe wskazane w niniejszym zawiadomieniu, jeśli jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.

1.8. Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe wskazane w niniejszym powiadomieniu, jeśli jest to konieczne w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie odpowiednia ochrona naszej działalności przed ryzykiem.

1.9. Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, określonych w niniejszej sekcji, możemy również przetwarzać dowolne Twoje dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich interesów lub interesy innej osoby fizycznej.

 • Kiedy przekazujemy Twoje dane innym?

2.1. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym  dostawcom przeciwdziałającym oszustwom, ryzyku i zgodności,  o ile jest to uzasadnione w celu ochrony Twoich danych osobowych i wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

2.2. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe   naszym dostawcom usług płatniczych . Będziemy udostępniać dane transakcji naszym dostawcom usług płatniczych wyłącznie w zakresie niezbędnym do przetwarzania Twoich płatności, przekazywania środków oraz rozpatrywania skarg i zapytań związanych z takimi płatnościami i przelewami.

2.3. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe  naszym dostawcom usług wysyłkowych . Będziemy udostępniać odpowiednie dane dostawy (np. imię i nazwisko odbiorcy, dane kontaktowe i adres dostawy) tylko w zakresie niezbędnym do dostarczenia zakupionych produktów oraz obsługi reklamacji i zapytań związanych z takimi dostawami. Aby uzyskać więcej informacji, możesz uzyskać dostęp do polityki prywatności lub warunków usługodawców.

2.4. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe  innym dostawcom usług,  o ile jest to zasadnie konieczne do świadczenia określonych usług (w tym dostawcom serwerów i konserwacji, dostawcom usług poczty elektronicznej, dostawcom usług wysyłania biuletynów, witrynom z recenzjami konsumenckimi i innym dostawcom usług). Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby tacy podwykonawcy wdrożyli odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych osobowych.

2.5. Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w niniejszej sekcji, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich interesów lub interesów innej osoby fizycznej..

2.6. Niektórzy usługodawcy wskazani w tej sekcji mogą mieć siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Zawsze jednak staramy się, aby wszystkie Twoje dane były przetwarzane na terenie EOG. Należy pamiętać, że dane osobowe mogą być mniej chronione w krajach spoza EOG niż w krajach EOG. Uważnie monitorujemy zmieniającą się sprawę, prawo i wytyczne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz organów nadzorczych ds. ochrony danych w zakresie przekazywania danych poza EOG oraz dokładnie oceniamy warunki, na jakich Twoje dane są przekazywane i mogą być dalej przetwarzane i przechowywane po przekazaniu do powyższych podmiotów. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych oraz zagwarantować zgodne z prawem przekazywanie danych, zawieramy Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub zapewniamy inne podstawy i warunki określone w aktach prawnych. Podejmiemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoja prywatność pozostanie odpowiednio zabezpieczona i chroniona. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: sprzedaz@optiserw.pl.

 • Jak długo przechowujemy Twoje dane?

3.1. Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów. W każdym przypadku należy je przechowywać nie dłużej niż:

3.1.1. dane konta  będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 (pięć) lat od ostatniej aktualizacji konta;

3.1.2. dane transakcyjne  będą przechowywane nie dłużej niż 10 (dziesięć) lat po zakończeniu świadczenia usług

3.1.3. Dane AML   będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia związanych z nimi wymogów prawnych;

3.1.4. dane dotyczące wykrywania oszustw  będą przechowywane tak długo, jak  dane konta lub dłużej, jeśli uznano, że konto użytkownika może popełnić oszustwo;

3.1.5. dane wiadomości   będą przechowywane tak długo, jak Twoje Konto będzie aktywne, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę;

3.1.6. dane korespondencyjne   będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy od zakończenia takiej komunikacji.

3.2. W niektórych przypadkach nie możemy z góry określić okresów przechowywania Twoich danych osobowych. Tj. dane dotyczące użytkowania  będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do odpowiednich celów przetwarzania.

3.3. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres dłuższy niż wskazany, w przypadkach, gdy:

3.3.1. jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak wykrywanie oszustw i zapobieganie im oraz zwiększanie bezpieczeństwa. Jeśli Optiserw zawiesi Twoje Konto Użytkownika ze względów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom, możemy zachować pewne informacje z tego Konta Użytkownika, aby uniemożliwić temu Użytkownikowi otwarcie nowego Konta Użytkownika w przyszłości;

3.3.2. jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Optiserw może zachować niektóre z Twoich informacji do celów podatkowych, sprawozdawczości prawnej i obowiązków audytowych;

3.3.3. jest to niezbędne do rozwiązywania sporów prawnych;

3.3.4. jest to konieczne do egzekwowania naszych umów i/lub dochodzenia lub ochrony naszych uzasadnionych interesów;

3.3.5. ponieważ chronimy Stronę przed przypadkową lub celową utratą i zniszczeniem, szczątkowe kopie Twoich danych osobowych mogą nie zostać usunięte z naszych systemów kopii zapasowych przez ograniczony czas.

 • Komunikaty marketingowe

4.1. Jeśli wyrazisz zgodę, wyślemy Ci wiadomości marketingowe pocztą elektroniczną i/lub zostawimy powiadomienie na Koncie, aby poinformować Cię o tym, co robimy.

4.2. Ponadto, jeśli już świadczyliśmy dla Ciebie usługi i nie wyrażasz sprzeciwu, poinformujemy Cię o innych naszych produktach, które mogą Cię zainteresować, w tym o innych związanych z nimi informacjach.

4.3. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych w dowolnym momencie.

4.4. Możesz to zrobić poprzez:

4.4.1. skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

4.5. Po wykonaniu przez Ciebie któregokolwiek z podanych działań zaktualizujemy Twój profil, aby zapewnić, że nie będziesz otrzymywać naszych wiadomości marketingowych w przyszłości.

4.6. Informujemy, że nasza działalność biznesowa składa się z sieci ściśle powiązanych usług, dlatego aktualizacja wszystkich systemów może potrwać kilka dni, w związku z czym możesz nadal otrzymywać wiadomości marketingowe, podczas gdy my nadal przetwarzamy Twoją prośbę.

4.7. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości marketingowych nie uniemożliwi otrzymywania wiadomości związanych bezpośrednio ze świadczeniem usług, aktualizacjami naszych warunków i polityk lub innych ważnych wiadomości związanych z funkcjonowaniem Strony.

5. Twoje prawa

5.1. W tej sekcji podsumowaliśmy prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych. Niektóre prawa są złożone, dlatego przedstawiamy tylko główne aspekty tych praw. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.

5.2. Twoje inne główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych są następujące:

5.2.1. prawo dostępu do danych;

5.2.2. prawo do sprostowania (pamiętaj, że możesz skorzystać z większości tego prawa, logując się na swoje konto ).

5.2.3. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych;

5.2.4. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

5.2.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

5.2.6. prawo do przenoszenia danych;

5.3. Prawo dostępu do danych.  Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz, jeśli to robimy, dostępu do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych oraz odbiorców danych osobowych. Jeżeli prawa i wolności innych osób nie zostaną naruszone, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie.

5.4. Prawo do sprostowania . Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych na Twój temat oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych na Twój temat.

5.5. W pewnych okolicznościach masz   prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Okoliczności te obejmują sytuacje, w których: (I) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (II) cofniesz zgodę na przetwarzanie w oparciu o zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych; (III) sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z pewnymi zasadami obowiązujących przepisów o ochronie danych; (IV) przetwarzanie ma na celu marketing bezpośredni; lub (V) dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia prawa do usunięcia. Takie wyłączenia obejmują sytuacje, gdy przetwarzanie jest konieczne: (I) w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; (II) w celu wypełnienia naszego zobowiązania prawnego; lub (III) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

5.6. W pewnych okolicznościach masz   prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Okoliczności te mają miejsce, gdy: (I) kwestionujesz dokładność danych osobowych; (II) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; (III) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale potrzebujesz danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; oraz (IV) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania do czasu weryfikacji tego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie zostało na tej podstawie ograniczone, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe, jednak będziemy je dalej przetwarzać tylko w inny sposób: (I) za Twoją zgodą; (II) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; (III) w celu ochrony praw innej osoby; lub (IV) ze względu na ważny interes publiczny.

5.7. Masz   prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych   z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do: wykonania zadania realizowanego w interes publiczny lub cele prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. Jeśli wniesiesz taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub przetwarzanie ma na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.

5.8. Masz   prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego   (w tym profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego). Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.

5.9. Masz   prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych   z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

5.10. Prawo do przenoszenia danych . W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:

5.10.1. zgoda; lub

5.10.2. wykonanie umowy lub czynności, które należy podjąć na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, niezbędne do jej zawarcia,

5.11. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, masz   prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie . Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

5.12. Oprócz szczególnych środków przewidzianych w niniejszej Sekcji lub na Stronie  internetowej możesz również skorzystać z któregokolwiek z praw wskazanych w niniejszym dokumencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem sprzedaz@optiserw.pl..

6. O plikach cookie

Używamy plików cookie na naszej Stronie aby jak najlepiej dostosować działanie naszej Strony i może przyczynić się do ułatwienia korzystania z naszej Strony

Co to jest ciasteczko?

 • Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na Twoim urządzeniu, który umożliwia korzystanie z funkcji i funkcji naszej Platformy. Na przykład pliki cookie pozwalają nam zidentyfikować Twoje urządzenie, zabezpieczyć Twój dostęp do Platformy. Umożliwiają one Platformie przechowywanie danych, takich jak:
 • Dane do logowania (adres IP urządzenia do logowania, czas logowania, miejsce, z którego następuje próba logowania);
 • rodzaj przeglądarki;
 • Dane demograficzne (grupa wiekowa, płeć);
 • Dane o tym, jak przeglądasz Platformę (które sekcje odwiedzasz, jakie produkty Cię interesują).Pliki cookie, których używamy

7. Pliki cookie, których używamy

Używamy plików cookie czterech głównych typów w następujących celach:

7.1. Niezbędne pliki cookie – te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zwykle są one ustawiane tylko w odpowiedzi na wykonane przez Ciebie czynności, które stanowią żądanie usług, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać;

7.2. Analityczne pliki cookie – te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę;

7.3. Preferencje – te pliki cookie umożliwiają witrynie zapamiętywanie informacji, które zmieniają sposób zachowania lub wyglądu witryny, np. preferowany region.

7.4. Marketingowe pliki cookie – te pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej witryny przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu Twoich zainteresowań i wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, będziesz doświadczać mniej ukierunkowanych reklam.

8. Pliki cookie używane przez naszych usługodawców

8.1. Nasi usługodawcy używają plików cookie (pliki cookie stron trzecich), które mogą być przechowywane na Twoim komputerze, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową.

9. Jak możesz kontrolować pliki cookie?

9.1. Większość przeglądarek umożliwia odmowę akceptowania plików cookie i usuwanie plików cookie. Metody w tym zakresie różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie za pośrednictwem informacji podanych w odpowiednich witrynach wsparcia przeglądarki, na przykład  Chrome ; Firefox ; Internet Explorer ; Safari ; Krawędź . Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookie, odwiedź:  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/  lub  http://www.youronlinechoices.com/ .

9.2. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

9.3. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej Strony.

10. Strony internetowe osób trzecich

Na Stronie można znaleźć linki do i z witryn partnerskich, źródeł informacji i witryn podmiotów powiązanych. Należy pamiętać, że takie strony internetowe stron trzecich, które odwiedzisz, klikając linki, mają własne polityki prywatności i nie ponosimy odpowiedzialności za takie polityki prywatności. Zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności takich serwisów przed przekazaniem im jakichkolwiek danych osobowych.

11. Dane osobowe dzieci

11.1 Nasza Strona i usługi skierowane są do osób, które ukończyły 18 lat lub w innym wieku, zgodnie z prawem danego kraju, co pozwala na przejęcie odpowiedzialności za zobowiązania wynikające ze stosunków umownych i posiada pełną zdolność do podejmowania działań prawnych.

11.2. Jeśli mamy powody, by sądzić, że przechowujemy dane osobowe osoby poniżej tego wieku w naszych bazach danych bez zgody właściciela praw rodzicielskich, usuniemy te dane osobowe.

12. Aktualizacja danych

Daj nam znać, jeśli Twoje dane osobowe, które posiadamy, wymagają korekty lub aktualizacji.

13. Zmiany w zawiadomieniu

Wszelkie zmiany w niniejszym zawiadomieniu będą publikowane na Stronie a w przypadku istotnych zmian możemy Cię o tym poinformować za pośrednictwem poczty elektronicznej

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności my, wyjaśniamy, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania optiserw ( www.optiserw.com ). Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 („ RODO ”) oraz obowiązującym lokalnym państwem członkowskim UE i/lub innymi krajowymi przepisami o ochronie danych.

Przy pierwszej wizycie na naszej Stronie poprosimy Cię o wyrażenie zgody (lub nie – to zależy od Ciebie) na używanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami niniejszego powiadomienia.

W niniejszym ogłoszeniu znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

 1. jak wykorzystujemy Twoje dane;
 2. kiedy przekazujemy Twoje dane innym;
 3. jak długo przechowujemy Twoje dane;
 4. jaka jest nasza polityka marketingowa;
 5. jakie prawa związane z danymi osobowymi posiadasz;
 6. w jaki sposób używamy plików cookie;
 7. inne kwestie, które powinieneś wziąć pod uwagę.

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub chęci skorzystania ze swoich praw przewidzianych w niniejszym zawiadomieniu, możesz przesyłać takie zapytania i prośby za pomocą środków podanych w   sekcji Kontakty .

Możesz skontaktować się z nami we wszystkich kwestiach związanych z prywatnością, wysyłając e-mail:  sprzedaz@optiserw.pl..

Ogólne zasady ochrony danych i poufności

Optiserw przetwarza wszystkie dane osobowe zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania danych:

zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty w stosunku do osoby, której dane dotyczą ( zgodność z prawem, uczciwość i przejrzystość );

gromadzić i przetwarzać dane osobowe wyłącznie w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzać dalej w sposób niezgodny z tymi celami ( ograniczenie celu );

zapewnienia, że ​​dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w jakich są przetwarzane ( minimalizacja danych );

zapewnić, że dane osobowe są dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane ( dokładność );

zapewnić, aby dane osobowe były przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane ( ograniczenie przechowywania );

przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych ( integralność i poufność )

Wszelkie informacje przetwarzane przez Optiserw są traktowane jako ściśle poufne. Wszystkie informacje są bezpiecznie przechowywane i mają do nich dostęp wyłącznie wykwalifikowany i upoważniony personel.

 1. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Ta sekcja zawiera następujące informacje:

 • kategorie danych osobowych, które przetwarzamy;
 • w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie – źródło i szczególne kategorie tych danych;
 • cele, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe; oraz
 • podstawy prawne przetwarzania.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego?

1.1. Przetwarzamy  dane dotyczące korzystania z naszej  Strony   („ dane użytkowania ”). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowania, długość wizyty, wyświetlenia Stron i ścieżki nawigacji platformy, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu korzystanie z usług. Takie dane pozyskujemy za pomocą plików cookies i podobnych technologii. Przetwarzamy takie dane, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej Strony  i usług. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej Strony oraz dostosowywanie usług do indywidualnych interesów każdego użytkownika.

1.2. Przetwarzamy  dane konta  („ dane konta ”). Dane konta mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer telefonu i inne dane, które podajesz podczas rejestracji, a także historię zakupów. Takie dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Przetwarzamy dane konta w celu obsługi naszej Strony, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej Strony i usług oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie na Twoje żądanie kroków w celu zawarcia takiej umowy, jak również nasz uzasadniony interes, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej Strony i usług.

1.3. Przetwarzamy  informacje związane ze świadczeniem przez nas usług na naszej  Stronie („ dane transakcyjne ”). Dane transakcji mogą obejmować Twoje dane kontaktowe, dane rachunku bankowego oraz szczegóły transakcji. Dane dotyczące transakcji są przetwarzane w celu pomocy w dostarczaniu lub kupowaniu towarów i świadczenia usług oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji tych transakcji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy oraz naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie właściwego administrowania naszą Stroną.

1.4. Dysponujemy dedykowanym  procesem wykrywania oszustw  w celu wykrywania i zapobiegania wszelkim nieuczciwym transakcjom („ dane wykrywania oszustw ”). Aby zapewnić terminowe wykrywanie ryzyka i oszustw, skuteczne zapobieganie nieuczciwym transakcjom oraz usprawnienie naszego procesu wykrywania oszustw, gromadzimy i przetwarzamy różne dane dotyczące konta, dane transakcji i dane dotyczące użytkowania, co pozwala nam określić, czy działania użytkownika wykazują podejrzane zachowanie (np. czy użytkownik jest botem próbował nas oszukać w przeszłości i podobne oznaki związane z nieuczciwym zachowaniem). Nasz wewnętrzny system może generować dodatkowe informacje, takie jak unikalne identyfikatory, oprócz zebranych transakcji, konta, użytkowania lub innych danych.

1.5.  Możemy przetwarzać  informacje, które nam przekazujesz, w celu subskrybowania naszych wiadomości e-mail i biuletynów   („ dane wiadomości ”). Dane wiadomości są przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich wiadomości i biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda. Ponadto, jeśli sprzedaliśmy już towary lub świadczyliśmy dla Ciebie usługi na naszej Stronie nie wyrażasz sprzeciwu, możemy również przetwarzać dane dotyczące wiadomości na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a mianowicie dążenia do utrzymania i poprawy relacji z klientami

1.6. Możemy przetwarzać  informacje związane z wszelką komunikacją, którą do nas wysyłasz   („ dane korespondencyjne ”). Dane korespondencyjne mogą obejmować treść komunikacji oraz metadane związane z komunikacją. W przypadku komunikacji za pośrednictwem naszej Strony, Strona wygeneruje metadane związane z komunikacją prowadzoną za pomocą formularzy kontaktowych Strony. Dane korespondencyjne przetwarzane są w celu komunikacji z Państwem i prowadzenia ewidencji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą Stroną i działalnością biznesową, zapewnienie jednolitej i wysokiej jakości praktyki konsultacyjnej oraz badanie sporów między Tobą a nami.

1.7.  Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe wskazane w niniejszym zawiadomieniu, jeśli jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.

1.8. Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe wskazane w niniejszym powiadomieniu, jeśli jest to konieczne w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie odpowiednia ochrona naszej działalności przed ryzykiem.

1.9. Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, określonych w niniejszej sekcji, możemy również przetwarzać dowolne Twoje dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich interesów lub interesy innej osoby fizycznej.

 • Kiedy przekazujemy Twoje dane innym?

2.1. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym  dostawcom przeciwdziałającym oszustwom, ryzyku i zgodności,  o ile jest to uzasadnione w celu ochrony Twoich danych osobowych i wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

2.2. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe   naszym dostawcom usług płatniczych . Będziemy udostępniać dane transakcji naszym dostawcom usług płatniczych wyłącznie w zakresie niezbędnym do przetwarzania Twoich płatności, przekazywania środków oraz rozpatrywania skarg i zapytań związanych z takimi płatnościami i przelewami.

2.3. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe  naszym dostawcom usług wysyłkowych . Będziemy udostępniać odpowiednie dane dostawy (np. imię i nazwisko odbiorcy, dane kontaktowe i adres dostawy) tylko w zakresie niezbędnym do dostarczenia zakupionych produktów oraz obsługi reklamacji i zapytań związanych z takimi dostawami. Aby uzyskać więcej informacji, możesz uzyskać dostęp do polityki prywatności lub warunków usługodawców.

2.4. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe  innym dostawcom usług,  o ile jest to zasadnie konieczne do świadczenia określonych usług (w tym dostawcom serwerów i konserwacji, dostawcom usług poczty elektronicznej, dostawcom usług wysyłania biuletynów, witrynom z recenzjami konsumenckimi i innym dostawcom usług). Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby tacy podwykonawcy wdrożyli odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych osobowych.

2.5. Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w niniejszej sekcji, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich interesów lub interesów innej osoby fizycznej..

2.6. Niektórzy usługodawcy wskazani w tej sekcji mogą mieć siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Zawsze jednak staramy się, aby wszystkie Twoje dane były przetwarzane na terenie EOG. Należy pamiętać, że dane osobowe mogą być mniej chronione w krajach spoza EOG niż w krajach EOG. Uważnie monitorujemy zmieniającą się sprawę, prawo i wytyczne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz organów nadzorczych ds. ochrony danych w zakresie przekazywania danych poza EOG oraz dokładnie oceniamy warunki, na jakich Twoje dane są przekazywane i mogą być dalej przetwarzane i przechowywane po przekazaniu do powyższych podmiotów. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych oraz zagwarantować zgodne z prawem przekazywanie danych, zawieramy Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub zapewniamy inne podstawy i warunki określone w aktach prawnych. Podejmiemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoja prywatność pozostanie odpowiednio zabezpieczona i chroniona. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: sprzedaz@optiserw.pl.

 • Jak długo przechowujemy Twoje dane?

3.1. Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów. W każdym przypadku należy je przechowywać nie dłużej niż:

3.1.1. dane konta  będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 (pięć) lat od ostatniej aktualizacji konta;

3.1.2. dane transakcyjne  będą przechowywane nie dłużej niż 10 (dziesięć) lat po zakończeniu świadczenia usług

3.1.3. Dane AML   będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia związanych z nimi wymogów prawnych;

3.1.4. dane dotyczące wykrywania oszustw  będą przechowywane tak długo, jak  dane konta lub dłużej, jeśli uznano, że konto użytkownika może popełnić oszustwo;

3.1.5. dane wiadomości   będą przechowywane tak długo, jak Twoje Konto będzie aktywne, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę;

3.1.6. dane korespondencyjne   będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy od zakończenia takiej komunikacji.

3.2. W niektórych przypadkach nie możemy z góry określić okresów przechowywania Twoich danych osobowych. Tj. dane dotyczące użytkowania  będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do odpowiednich celów przetwarzania.

3.3. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres dłuższy niż wskazany, w przypadkach, gdy:

3.3.1. jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak wykrywanie oszustw i zapobieganie im oraz zwiększanie bezpieczeństwa. Jeśli Optiserw zawiesi Twoje Konto Użytkownika ze względów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom, możemy zachować pewne informacje z tego Konta Użytkownika, aby uniemożliwić temu Użytkownikowi otwarcie nowego Konta Użytkownika w przyszłości;

3.3.2. jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Optiserw może zachować niektóre z Twoich informacji do celów podatkowych, sprawozdawczości prawnej i obowiązków audytowych;

3.3.3. jest to niezbędne do rozwiązywania sporów prawnych;

3.3.4. jest to konieczne do egzekwowania naszych umów i/lub dochodzenia lub ochrony naszych uzasadnionych interesów;

3.3.5. ponieważ chronimy Stronę przed przypadkową lub celową utratą i zniszczeniem, szczątkowe kopie Twoich danych osobowych mogą nie zostać usunięte z naszych systemów kopii zapasowych przez ograniczony czas.

 • Komunikaty marketingowe

4.1. Jeśli wyrazisz zgodę, wyślemy Ci wiadomości marketingowe pocztą elektroniczną i/lub zostawimy powiadomienie na Koncie, aby poinformować Cię o tym, co robimy.

4.2. Ponadto, jeśli już świadczyliśmy dla Ciebie usługi i nie wyrażasz sprzeciwu, poinformujemy Cię o innych naszych produktach, które mogą Cię zainteresować, w tym o innych związanych z nimi informacjach.

4.3. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych w dowolnym momencie.

4.4. Możesz to zrobić poprzez:

4.4.1. skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

4.5. Po wykonaniu przez Ciebie któregokolwiek z podanych działań zaktualizujemy Twój profil, aby zapewnić, że nie będziesz otrzymywać naszych wiadomości marketingowych w przyszłości.

4.6. Informujemy, że nasza działalność biznesowa składa się z sieci ściśle powiązanych usług, dlatego aktualizacja wszystkich systemów może potrwać kilka dni, w związku z czym możesz nadal otrzymywać wiadomości marketingowe, podczas gdy my nadal przetwarzamy Twoją prośbę.

4.7. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości marketingowych nie uniemożliwi otrzymywania wiadomości związanych bezpośrednio ze świadczeniem usług, aktualizacjami naszych warunków i polityk lub innych ważnych wiadomości związanych z funkcjonowaniem Strony.

5. Twoje prawa

5.1. W tej sekcji podsumowaliśmy prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych. Niektóre prawa są złożone, dlatego przedstawiamy tylko główne aspekty tych praw. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.

5.2. Twoje inne główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych są następujące:

5.2.1. prawo dostępu do danych;

5.2.2. prawo do sprostowania (pamiętaj, że możesz skorzystać z większości tego prawa, logując się na swoje konto ).

5.2.3. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych;

5.2.4. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

5.2.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

5.2.6. prawo do przenoszenia danych;

5.3. Prawo dostępu do danych.  Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz, jeśli to robimy, dostępu do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych oraz odbiorców danych osobowych. Jeżeli prawa i wolności innych osób nie zostaną naruszone, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie.

5.4. Prawo do sprostowania . Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych na Twój temat oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych na Twój temat.

5.5. W pewnych okolicznościach masz   prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Okoliczności te obejmują sytuacje, w których: (I) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (II) cofniesz zgodę na przetwarzanie w oparciu o zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych; (III) sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z pewnymi zasadami obowiązujących przepisów o ochronie danych; (IV) przetwarzanie ma na celu marketing bezpośredni; lub (V) dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia prawa do usunięcia. Takie wyłączenia obejmują sytuacje, gdy przetwarzanie jest konieczne: (I) w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; (II) w celu wypełnienia naszego zobowiązania prawnego; lub (III) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

5.6. W pewnych okolicznościach masz   prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Okoliczności te mają miejsce, gdy: (I) kwestionujesz dokładność danych osobowych; (II) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; (III) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale potrzebujesz danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; oraz (IV) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania do czasu weryfikacji tego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie zostało na tej podstawie ograniczone, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe, jednak będziemy je dalej przetwarzać tylko w inny sposób: (I) za Twoją zgodą; (II) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; (III) w celu ochrony praw innej osoby; lub (IV) ze względu na ważny interes publiczny.

5.7. Masz   prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych   z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do: wykonania zadania realizowanego w interes publiczny lub cele prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. Jeśli wniesiesz taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub przetwarzanie ma na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.

5.8. Masz   prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego   (w tym profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego). Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.

5.9. Masz   prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych   z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

5.10. Prawo do przenoszenia danych . W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:

5.10.1. zgoda; lub

5.10.2. wykonanie umowy lub czynności, które należy podjąć na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, niezbędne do jej zawarcia,

5.11. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, masz   prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie . Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

5.12. Oprócz szczególnych środków przewidzianych w niniejszej Sekcji lub na Stronie  internetowej możesz również skorzystać z któregokolwiek z praw wskazanych w niniejszym dokumencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem sprzedaz@optiserw.pl.

6. O plikach cookie

Używamy plików cookie na naszej Stronie aby jak najlepiej dostosować działanie naszej Strony i może przyczynić się do ułatwienia korzystania z naszej Strony

Co to jest ciasteczko?

 • Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na Twoim urządzeniu, który umożliwia korzystanie z funkcji i funkcji naszej Platformy. Na przykład pliki cookie pozwalają nam zidentyfikować Twoje urządzenie, zabezpieczyć Twój dostęp do Platformy. Umożliwiają one Platformie przechowywanie danych, takich jak:
 • Dane do logowania (adres IP urządzenia do logowania, czas logowania, miejsce, z którego następuje próba logowania);
 • rodzaj przeglądarki;
 • Dane demograficzne (grupa wiekowa, płeć);
 • Dane o tym, jak przeglądasz Platformę (które sekcje odwiedzasz, jakie produkty Cię interesują).Pliki cookie, których używamy

7. Pliki cookie, których używamy

Używamy plików cookie czterech głównych typów w następujących celach:

7.1. Niezbędne pliki cookie – te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zwykle są one ustawiane tylko w odpowiedzi na wykonane przez Ciebie czynności, które stanowią żądanie usług, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać;

7.2. Analityczne pliki cookie – te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę;

7.3. Preferencje – te pliki cookie umożliwiają witrynie zapamiętywanie informacji, które zmieniają sposób zachowania lub wyglądu witryny, np. preferowany region.

7.4. Marketingowe pliki cookie – te pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej witryny przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu Twoich zainteresowań i wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, będziesz doświadczać mniej ukierunkowanych reklam.

8. Pliki cookie używane przez naszych usługodawców

8.1. Nasi usługodawcy używają plików cookie (pliki cookie stron trzecich), które mogą być przechowywane na Twoim komputerze, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową.

9. Jak możesz kontrolować pliki cookie?

9.1. Większość przeglądarek umożliwia odmowę akceptowania plików cookie i usuwanie plików cookie. Metody w tym zakresie różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie za pośrednictwem informacji podanych w odpowiednich witrynach wsparcia przeglądarki, na przykład  Chrome ; Firefox ; Internet Explorer ; Safari ; Krawędź . Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookie, odwiedź:  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/  lub  http://www.youronlinechoices.com/ .

9.2. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

9.3. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej Strony.

10. Strony internetowe osób trzecich

Na Stronie można znaleźć linki do i z witryn partnerskich, źródeł informacji i witryn podmiotów powiązanych. Należy pamiętać, że takie strony internetowe stron trzecich, które odwiedzisz, klikając linki, mają własne polityki prywatności i nie ponosimy odpowiedzialności za takie polityki prywatności. Zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności takich serwisów przed przekazaniem im jakichkolwiek danych osobowych.

11. Dane osobowe dzieci

11.1 Nasza Strona i usługi skierowane są do osób, które ukończyły 18 lat lub w innym wieku, zgodnie z prawem danego kraju, co pozwala na przejęcie odpowiedzialności za zobowiązania wynikające ze stosunków umownych i posiada pełną zdolność do podejmowania działań prawnych.

11.2. Jeśli mamy powody, by sądzić, że przechowujemy dane osobowe osoby poniżej tego wieku w naszych bazach danych bez zgody właściciela praw rodzicielskich, usuniemy te dane osobowe.

12. Aktualizacja danych

Daj nam znać, jeśli Twoje dane osobowe, które posiadamy, wymagają korekty lub aktualizacji.

13. Zmiany w zawiadomieniu

Wszelkie zmiany w niniejszym zawiadomieniu będą publikowane na Stronie a w przypadku istotnych zmian możemy Cię o tym poinformować za pośrednictwem poczty elektronicznej

0
  0
  Twój Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu